Reserveer eenvoudig en snel online

Na ontvangst van uw reservatie sturen we u een bevestigingsmail met alle praktische informatie.

Uw reservatie aanpassen kan door het aanklikken van de link in de bevestigingsmail.

Voor reservaties vanaf 8 personen kan u ons contacteren:
info@hertog-jan.com

 

Algemene voorwaarden Kalon bvba

1. Contactgegevens van Kalon bvba

Kalon bvba – Hertog Jan

Loppemsestraat 52

BE 8210 Zedelgem (Bruges)

Belgium

VAT number: BE 0881.906.875

Hierna “Kalon bvba” genoemd.

2. Inhoud en kader van de overeenkomst

§1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding van Kalon bvba en op elke overeenkomst op afstand afgesloten tussen de Klant en Kalon bvba. via de website http://www.hertog-jan.com, en gerelateerde websites waar produkten en diensten van Kalon bvba (zoals bv http://www.reserveernu.be/) gekocht en/of gereserveerd kunnen worden of telefonisch (hierna “verkoop op afstand” genoemd). Deze overeenkomst kan bestaan uit de aankoop van produkten en/of het reserveren van diensten.

§2 Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op eventuele algemene aankoopvoorwaarden van de Klant, waarvan de toepassing expliciet wordt uitgesloten.

§3 De Klant kan kennis nemen van de algemene voorwaarden door op de link op de website http://www.hertog-jan.com of in de reserverings- en bestelschermen te klikken. Deze algemene voorwaarden worden ter beschikking gesteld op een duurzame drager (pdf), die ongewijzigd door de Klant kan worden opgeslaan en/of afgedrukt, zodat deze achteraf eenvoudig door de Klant kunnen worden geraadpleegd. Tijdens het aankoopproces, wordt de Klant bovendien expliciet gevraagd om te erkennen dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en deze zonder voorbehoud aanvaardt. Hij doet dit door het hiervoor voorziene vakje aan te kruisen.

§4 Bij telefonische verkoop op afstand worden deze algemene voorwaarden meegestuurd als link in de bevestigingsmail.

3. De prijzen en de totstandkoming van de overeenkomst

§1 Het aankoopproces wordt gestart zodra de klant een reservering bevestigt en/of produkten in het winkelmandje van de webshop te plaatsen. De overeenkomst gaat in van het moment dat de Klant aanvinkt deze voorwaarden te aanvaarden en zijn order en/of reservering definitief bevestigt.

§2 De produkten en diensten die de klant via het Internet kan aankopen worden op een voldoende gedetailleerde wijze omschreven, in de webshop zelf of op http://www.hertog-jan.com, om de Klant een correcte beoordeling van het produkt of de dienst te kunnen laten maken. Indien de Klant niet zeker is van de inhoud van de dienst of het produkt die hij via het internet wenst aan te kopen, is het aan de Klant om zich bij Kalon bvba hierover verder te informeren en dit vóór het plaatsen van de aankoop. Dit kan via info@hertog-jan.com of telefonisch.

§3 Prijzen weergegeven op de website http://www.hertog-jan.com worden daar met de meeste zorg geplaatst. Doch mogelijke fouten in deze prijzen binden Kalon bvba niet zolang de aankoop op afstand niet afgesloten wordt. Eens de verkoop op afstand afgesloten wordt, gelden de prijzen zoals ze worden weergegeven in het besteloverzicht. Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

§4 De prijs van de aanbieding is niet noodzakelijk een all-in prijs. Consumpties of opties kunnen ter plaatsen nog door de Klant extra geconsumeerd worden en zullen dan aan de gangbare prijzen worden aangerekend. Zo zijn bv consumpties van drank en eten nooit inbegrepen in de prijs, tenzij anders vermeld. Opties die inbegrepen zijn in het aanbod zullen steeds duidelijk en limitatief vermeld worden.

4. Bedenktijd en herroepingsrecht

§1 De Klant, in hoedanigheid van natuurlijk persoon, heeft bij een aankoop voor nietberoepsmatig gebruik, het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. De Klant hoeft enkel de directe kosten te dragenvoor het terugsturen van de goederen.

§2 In volgende gevallen beschikt de Klant niet over het recht van de aankoop af te zien:
– Diensten waarvan de uitvoering met de instemming van de klant begonnen is vóór heteinde van de bedenktijd.
– Goederen die volgens de specificaties van de consument vervaardigd zijn of een persoonlijk karakter hebben.
– Goederen die door hun aard niet terugbezorgd kunnen worden.
– Goederen te snel kunnen bederven of verouderen.
_ Goederen die beschadigd werden na levering – bij beschadiging bij levering moet u Kalon bvba binnen de 48u op de hoogte stellen.
In concreto betekent dat de bij een aankoop op afstand bij Kalon bvba, de Klant niet beschikt over het recht van de aankoop af te zien in volgende gevallen:
– De Klant maakt de reservering of plaatst de bestelling in hoedanigheid van Handelaar of voor beroepsmatig gebruik.
– De Klant koopt een cadeaubon en deze is reeds verbruikt op het moment dat de Klant aanspraak wenst te maken op zijn herroepingsrecht.
– De Klant heeft een cadeaubon besteld en daarbij aangeduid dat deze aan huis geleverd dient te worden. De creatiekosten kunnen niet herroepen worden aangezien deze bons gepersonaliseerd worden.
– De geleverde goederen bevatten voedselwaren.
– De Klant bestelt/reserveert een dienst minder dan veertien kalenderdagen op voorhand.

§3 Indien de Klant van zijn herroepingsrecht wenst gebruik te maken, moet hij zijn aanvraag binnen de herroepingstermijn, schriftelijk richten aan Kalon bvba, Loppemsestraat 52, BE – 8210 Zedelgem (Brugge) of via info@hertog-jan.com.

5. Voorschot en annulatieregels

§1 Bij het afsluiten van de verkoop op afstand kan gevraagd worden een voorschot van een deel of het geheel van het verschuldigde bedrag te betalen of kredietkaartgegevens die rechtmatig aan de Klant toebehoren als waarborg te geven. Hierop zijn annulatieregels van toepassing.

§2 Indien een voorschot gevraagd wordt, zal een uiterste betaaldatum, die kan afhangen van het moment van bestellen, meegedeeld worden aan de Klant.

§3 Indien het voorschot niet ontvangen is binnen deze vooropgesteld termijn heeft Kalon bvba het recht de overeenkomst eenzijdig en zonder verdere kennisgeving te verbreken.

§4 In geval de Klant kiest voor het direct online betalen, heeft Kalon bvba het recht deze overeenkomst eenzijdig te annuleren mits de betaling niet succesvol is afgerond binnen 30 minuten na het bevestigen van de aankoop.

§5 In geval de Klant kredietkaartgegevens opgeeft als waarborg, heeft Kalon bvba het recht deze overeenkomst eenzijdig te annuleren mits blijkt dat deze gegevens ongeldig zijn of niet toebehoren aan de Klant.

§6 Een betaling van het voorschot of overhandigen van de kredietkaartgegevens is in geval van een telefonische verkoop op afstand een onherroepelijke aanvaarding van deze voorwaarden door de Klant.

§7 In geval de Klant zijn bestelling annuleert, worden volgende annulatieregels toegepast:
Bij aankopen van goederen of in geval er effectief een voorschot gevraagd werd:
– Indien de Klant meer dan 7 kalenderdagen voor het leveren van de goederen of diensten annuleert, krijgt hij het volldige voorschot terug.
– Indien de Klant tussen 7 en 4 kalenderdagen voor het leveren van de goederen of diensten annuleert, krijgt hij 50% van het voorschot terug.
– Indien de Klant minder dan 4 kalenderdagen voor het leveren van de goederen of diensten annuleert, wordt het gehele voorschot verrekend als administratiekost.
Indien de kredietkaartgegevens als garantie zijn gegeven wordt het correcte bedrag door creditering adhv deze gegevens geïnd. Indien dit om bepaalde redenen niet mogelijk blijkt te zijn (verkeerde gegevens, ontoereikend saldo) wordt het betreffende bedrag direct aan de Klant gefactureerd.
In geval er geen effectief voorschot gevraagd werd:
– Indien de Klant minder dan 24u voor het leveren van de goederen of diensten (voor een reservering is dit het bevestigde aankomstuur) annuleert, wordt er een administratiekost van € 50 per persoon aangerekend. Ook in geval de Klant met minder personen komt dan voorzien zonder tijdige verwittiging wordt dit als een laattijdige annulatie beschouwt en zal deze administratiekost per ontbrekende person worden aangerekend. Indien de kredietkaartgegevens als garantie zijn gegeven wordt het correcte bedrag door creditering adhv deze gegevens geïnd. Indien dit om bepaalde redenen niet mogelijk blijkt te zijn (verkeerde gegevens, ontoereikend saldo) wordt het betreffende bedrag direct aan de Klant gefactureerd.

§8 De annulatieregels worden steeds toegepast. De Klant kan zich in geen geval op overmacht (o.m. ongeval, slecht weer, ziekte, overlijden, beletsel, etc.) beroepen.

§9 Annulaties kunnen enkel via het reseveringsysteem, de daartoe voorziene links in de bevestigingsmails, per email of telefoon gebeuren. Een annulatie is enkel en alleen geldig wanneer het door Kalon bvba per email bevestigd is.

§10 Niet of laattijdig komen opdagen voor een gemaakte reservatie (no-show) wordt steeds als een laattijdige annulatie beschouwd en geeft Kalon bvba onherroepelijk het recht de annulatieregels toe te passen en de kosten te innen.

§11 Indien (een deel) van het voorschot terug verschuldigd is aan de Klant, wordt dit op een tegoedrekening geplaatst voor de klant. Bij een volgende bestelling wordt dit tegoed dan gebruikt. De Klant heeft steeds het recht de effectieve terugstorting van dit tegoed te vragen. Op voorschotten en tegoeden zijn nooit interesten verschuldigd.

6. Bevestigingen en herinneringen

§1 Bij het plaatsen van een bestelling en/of een reservering, krijgt de klant steeds een bevestiging per email in geval er een geldig email-adres wordt opgegeven en eventueel een bevestiging per SMS.

§2 Voor het ophalen van de goederen of het uitvoeren dan de diensten krijgt de Klant een herinnering per email en/of SMS, behalve indien de Klant aangegeven heeft dat hij geen herinneringen wenst te ontvangen.

§3 De Klant kan niet opteren om geen betalingsherinneringen te krijgen indien het voorschot niet direct online betaald wordt.

§4 Het effectief afleveren van bevestigingen en/of herinneringen per email en/of SMS kan owv technologische redenen nooit 100% gegarandeerd worden. Het niet ontvangen van een bevestiging of herinnering kan dan ook nooit als reden tot verbreking van de overeenkomst worden ingeroepen. Indien de Klant een bepaalde bevestiging of herinnering niet ontvangen heeft, kan hij steeds Kalon bvba contacteren met de vraag deze opnieuw te versturen.

7. Toepasselijk recht en aansprakelijkheid

§1 Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst.

§2 Bij optredende geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van West-Vlaanderen bevoegd.

§3 De Klant die de reservering maakt of de bestelling plaatst, zal door Kalon bvba aansprakelijk gesteld worden.

Privacy en databeheer

Deze website is eigendom van Hertog Jan – Kalon bvba .

1. Aansprakelijkheid en toegang tot website

Aan de informatie die op deze website aangeboden wordt kan op geen enkele wijze rechten of aanspraak ontleend worden. De diensten en documenten op deze website werden samengesteld op basis van ‘beste bronnen’, echter kunnen gedateerd zijn en niet meer overeenkomen met de actuele gegevens. Het actualiteitsgehalte van de aangeboden informatie dient in functie van de verschijningsdatum geïnterpreteerd te worden. Koppelingen op deze site die verwijzen naar andere sites hebben enkel tot doel u verder te informeren. Hertog Jan – Kalon bvba is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de informatie op welke wijze dan ook aangeboden op deze sites. Hertog Jan – Kalon bvba waarborgt niet dat deze website vrij is van virussen of andere componenten met schadelijk karakter.

2. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Hertog Jan – Kalon bvba hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Ofschoon de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Ingevolge de bepalingen van deze wet , heeft U het recht alle gegevens op uw naam in te kijken, te wijzigen en te verwijderen volgens de voorwaarden voorzien in de wet. U kunt zich, gratis en op aanvraag, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens met het oog op direct marketing. Om gebruik te maken van dit recht, richt U zich tot Hertog Jan – Kalon bvba op volgend e-mailadres: info@hertog-jan.com Alleen al door het feit dat hij op deze website een formulier met zijn persoonlijke gegevens invult of een bestelling plaatst, machtigt de klant Hertog Jan – Kalon bvba om over te gaan tot de verwerking van zijn persoonlijke gegevens en om deze te gebruiken voor intern bedrijfsbeheer. Men verstaat onder “intern bedrijfsbeheer” klantenadministratie, beheer van bestellingen, leveringen, facturatie, diensten, opvolging van de solvabiliteit, evenals marketing en gepersonaliseerde publiciteit. Ingeval van gebruik van uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld e-mail) voor directe marketing, hebt U het recht u op elk ogenblik, kosteloos en zonder opgaaf van reden, te verzetten tegen verder dergelijk gebruik van uw gegevens. Hertog Jan – Kalon bvba zal er alles aan doen de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van uw gegevens te vrijwaren en met name op te treden tegen iedere wijziging, vernietiging, verspreiding of niet-toegelaten toegang tot de gegevens. Voor nadere inlichtingen, wordt de klant verzocht zich te wenden tot het openbaar register dat wordt bijgehouden door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

3. Eigendomsrechten

De intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot deze website en de diensten behoren uitsluitend Hertog Jan – Kalon bvba toe. Kopiëren, aanpassen, vertalen, openbaar maken of ander gebruik, gedeeltelijke of volledige wijziging van deze site, in enige vorm of op enige wijze is streng verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke goedkeuring van Hertog Jan – Kalon bvba. De namen, logo’s en andere tekens die op deze site worden gebruikt, met inbegrip van het logo en de naam van Hertog Jan – Kalon bvba, zijn wettelijk beschermde merk- en/of handelsnamen. Het gebruik van om het even welke van deze of soortgelijke tekens is ten strengste verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de houder ervan. Een inbreuk op deze rechten kan leiden tot burgerlijke of strafrechtelijke vervolging.

4. Algemene verkoopvoorwaarden & voorwaarden diensten.

Het gebruik van onze diensten is onderworpen aan onze algemene verkoopsvoorwaarden en algemene voorwaarden diensten, op aanvraag verkrijgbaar of raadpleegbaar op onze website.
Ieder geschil met betrekking tot de website van Hertog Jan – Kalon bvba valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Hertog Jan – Kalon bvba gevestigd is, bevoegd.